Danh sách phòng học trong ngày

Ngày Năm học Học kì Hệ đào tạo
STT Lớp học phần Sĩ số Phòng học Từ tiết Đến tiết Thứ Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên

Giảng đường C2

Giảng đường E2

Giảng đường E3

Giảng đường E4

Giảng đường E5

Giảng đường E6

Giảng đường E9

Giảng đường E10

Trung tâm thực hành