Danh sách phòng học trong ngày

Ngày Năm học Học kì Hệ đào tạo
STT Lớp học phần Sĩ số Phòng học Từ tiết Đến tiết Thứ Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên